top of page

Center mod Menneskehandel 

Center mod Menneskehandel (CMM) blev etableret i 2007 som et led i regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010.

 

CMM er placeret i Socialstyrelsen og refererer til Ministeriet for Kirke og Ligestilling.

CMM arbejder efter en given handleplan udarbejdet af politikerne. Se den nyeste handleplan 2019-21 på linket her.

 

Centrets primære opgaver er at koordinere, igangsætte og udvikle den landsdækkende sociale indsats til ofre for menneskehandel uanset hvilken form for udnyttelse de er handlet til; at indsamle og formidle viden om menneskehandel, herunder udarbejdelse af statistik på området; samt at koordinere samarbejdet mellem sociale organisationer og myndigheder i hele Danmark.

 

Centret sikrer en social opsøgende indsats, der varetages af særligt uddannede socialarbejdere og som finder sted i prostitutionsmiljøer, i fængsler, i asylsystemet og via mødesteder med tilhørende sundhedstilbud og mobile sundhedstilbud, og skaber hermed kontakt og medvirker til identificering af ofre for menneskehandel.

 

Centret sørger for, at der eksisterer et støtteberedskab til identificerede ofre for menneskehandel i kraft af mulighed for ophold på krisecenter, lægehjælp, juridisk bistand og planlægning af en forberedt hjemsendelse, for ofre som ønsker at rejse hjem med støtte.

 

CMM samarbejder med politiet, NGO’er og sociale organisationer som eksempelvis Røde Kors, krisecentre, dommere og forsvarsadvokater samt Udlændingestyrelsen, med henblik på at komme i kontakt med ofre for menneskehandel i Danmark og yde den bedst mulige støtte i overensstemmelse med regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. I kraft af et øget fokus på menneskehandel til tvangsarbejde har CMM senest entreret med nye samarbejdsparter som SKAT og fagforeninger, der kan medvirke til kontakt og identifikation uden for prostitutionsmiljøet.

 

Som et led i at koordinere samarbejdet på området har CMM til opgave at træne relevante aktører i indikatorer på menneskehandel, procedurer og eksisterende støttemuligheder.

 

Endelig står CMM også for driften af en landsdækkende hotline, hvor ofre for menneskehandel, borgere eller samarbejdsparter kan henvende sig ved mistanke om menneskehandel og få støtte til at komme videre i systemet.

 

www.centermodmenneskehandel.dk

bottom of page