top of page

Definition af menneskehandel

Danmark har underskrevet og ratificeret FN-konventionen imod organiseret kriminalitet over grænserne fra år 2000. 


I tillægsprotokollen (Palermo-protokollen), der skal forhindre, undertrykke og straffe handel med mennesker, specielt kvinder og børn, angiver artikel 2. tre formål med tillægsprotokollen:

 

(a) forebygge og bekæmpe menneskehandel med særlig vægt på handel med kvinder og børn.

(b) beskytte og hjælpe ofrene for menneskehandel med fuld respekt for menneskerettighederne.

(c) styrke samarbejdet mellem stater for at nå disse mål. 

 

Ved anvendelsen af denne protokol gælder, at: 

(a) ved »menneskehandel« forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer

 

(b) den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til den under punkt a) omhandlede udnyttelse, skal være uden betydning, når der er gjort brug af et af de i litra a) nævnte midler

 

(c) at rekruttere, transportere, overføre, skjule eller modtage et barn med udnyttelse af det for øje skal betragtes som »menneskehandel«, selv om der ikke er gjort brug af nogen af de i punkt a) nævnte midler

 

(d) ved »barn« forstås enhver person under 18 år.

 

Danmark har i maj 2002 vedtaget lovgivning vedrørende menneskehandel (§262a), der på nogle punkter er baseret på Palermo-protokollen. Danmark er en del af de internationale organer – både politiske og undersøgelsesorganer – der bekæmper menneskehandlerne og har som led i Danmarks internationale forpligtelser lanceret en national handlingsplan til bekæmpelse af handel med kvinder siden 2002 .

 

Hvorfor findes der menneskehandel

 

Svære betingelser kan gøre mennesker sårbare i forhold til at blive ofre for menneskehandel. Disse betingelser er blandt andet:

•    Fattigdom og høj arbejdsløshed
•    Kønsdiskrimination samt etnisk diskrimination
•    Mediernes fremstilling om Vesten som stedet, hvor mulighederne er åbne og levestandarden høj
•    Dårlige uddannelsesmuligheder
•    Ringe levestandard og drømmen om et bedre liv
•    Brud på menneskerettigheder i hjemlandet

I den moderne verden er der specifikke faktorer, der driver folk til at handle med mennesker:

•    Den voksende sexindustri
•    Efterspørgsel efter nye piger og kvinder
•    En branche med høj profit og lav risiko

 

 

Kilde: Reden Internationalbottom of page