top of page

Indsats i Danmark

Hvad gøres der i Danmark?

Danmark har siden 2002 haft handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel.

 

Med den nyeste handlingsplan sættes rammerne og retningen for indsatsen i perioden 2022-2025.

 

Med handlingsplanen bliver Center mod Menneskehandels myndighedsrolle styrket og fokuseret, så centret fremadrettet bl.a. varetager identifikationssamtaler og kontaktpersonsrollen for ofre i hele landet, og det undersøges, om Center mod Menneskehandel kan få bedre mulighed for at indgå i fælles myndighedsaktioner.

 

Det opsøgende socialog sundhedsarbejde, som en række NGO’er varetager for at skabe kontakt til mulige ofre på prostitutionsområdet, bliver styrket. Og endelig forbedres indkvarteringstilbuddene til ofrene.

 

Den primære målgruppe vil fortsat være kvinder handlet til prostitution, men der vil også være indsat­ser rettet mod ofre handlet til tvangsarbejde og andre udnyttelsesformer.

 

Center mod Menneskehandel (CMM) er det organ, der koordinerer samarbejdet mellem sociale organisationer, myndigheder og andre relevante aktører samt opsamler og formidler viden om menneskehandel. Den nye handlingsplan 2022-2025 kan læses her.

 

Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv.

 

Menneskehandel er skjult!

Menneskehandel foregår ofte i det skjulte, og mange ofre for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, fordi de frygter repressalier fra deres bagmænd. Disse omstændigheder er medvirkende til, at mange ofre for menneskehandel aldrig bliver vurderet handlet af de danske myndigheder. Feltet er derfor behæftet med mørketal, og Center mod Menneskehandel (CMM) vurderer, at menneskehandelens reelle omfang overstiger antallet af personer, der officielt bliver vurderet handlet.

 

Hvordan findes ofrene?

Ofre for menneskehandel kommer typisk i kontakt med myndighederne i forbindelse med politiets indsats eller ved opsøgende indsatser via mødesteder og sundhedstilbud, på massageklinikker, i asylsystemet eller på arbejdspladser.

 

Hvordan bliver ofrene identificeret som værende offer?

CMM eller en NGO foretager den første identifikationssamtale med potentielle ofre for menneskehandel. Identifikationssamtalen danner afsæt for en endelig vurdering af et muligt handelsforhold. I nogle tilfælde er det i forbindelse med en asylsamtale, at personen identificeres som offer for menneskehandel. I Danmark er der tre forskellige myndigheder, som kan vurdere, om en person er offer for menneskehandel, nemlig Udlændingestyrelsen (US), CMM og retsvæsenet.

 

Formålet med at vurdere, om en person er offer for menneskehandel, er at sikre, at ofrene får den nødvendige bistand og støtte til at komme fri af bagmændene og videre med deres liv. Personer, der er vurderet handlet af de danske myndigheder kan modtage bistand og støtte under handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel på mnge måder.

Hvad kan ofre for menneskehandel tilbydes?

Hvis myndighederne vurderer, at du er offer for menneskehandel, kan du få tilbud om:

 • Midlertidigt ophold i Danmark

 • Beskyttelse på en hemmelig adresse

 • Rådgivning og vejledning

 • Psykologbehandling

 • Social støtte

 • Forberedt og assisteret hjemsendelse

 • Kompetencegivende kurser

 • Hjælp til at etablere dig i dit hjemlan

Ikke-statslige hjælpeorganisationer - Non Governmental Organizations (NGO)  

 

NEWLIVES 

NEWLIVES er en NGO, der med et skræddersyet empowerment-koncept har specialiseret sig i at give handlede kvinder et nyt selvbillede samt styrke disse kvinder i deres vej ud af prostitution. Organisationen er lavet af frivillige og arbejdet udføres kun af frivillige. NEWLIVES arbejder også med formidling omkring trafficking.

www.newlives.dk 

 

Reden International

Reden International er en NGO, der arbejder for at hjælpe ofre for kvindehandel til en bedre fremtid. Deers målgruppe er udenlandske kvinder i prostitution med særligt fokus på kvinder, der er handlet til den danske sexindustri.

Reden International tilbyder:

 • Ophold på et beskyttet krisecenter, hvor kvinder handlet til prostitution kan bo og modtage støtte døgnet rundt

 • Et Drop In center centralt på Vesterbro, hvor de udenlandske kvinder kan få et frirum, rådgivning og lægehjælp

 • Opsøgende gadearbejde, hvor kvinderne mødes i deres daglige miljø

www.redeninternational.dk 

 

Hope Now

HopeNow arbejder for handlede mennesker på flere niveauer, her tænkes psykosocialt, sundhedsmæssigt, kulturelt, juridisk samt arbejdet med at identificere ofre for menneskehandel.

www.hopenow.dk 

 

Soroptimisterne i Danmark

Soroptimisterne i Danmark er en del af en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status ved at:

 • være fortalere for retfærdighed og ligeværdighed

 • skabe sikre og sunde miljøer

 • udbygge adgang til uddannelse

 • fremme udvikling af praktiske og ledende evner til gavn for en bæredygtig fremtid

www.soroptimist-danmark.dk 

 

Safe and Alive

Safe and Alive er en humanitær, almenvelgørende fond, der for indsamlede midler finansierer og understøtter arbejdet med at beskytte ofre for menneskehandel og give dem mulighed for en tilværelse uden for tvangsprostitution.

Safe and Alive finansierer for indsamlede midler driften af ”Tirsdagsklinikken”, som er en sundhedsklinik drevet i samarbejde med Reden International.

www.safe-and-alive.dk

 

bottom of page